Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: június  •  Nap: 06
17 találat
[1]

1225. június 6.

II. András Jakab a nyitrai püspök közvetítésével Grácban békét köt VI. Lipót osztrák és stájer herceggel

A herceg kárpótlást ad a határ mentén okozott károkért.

[2]

1446. június 6.

Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választják

1445-re az ország egyedüli királya V. László maradt, akit azonban III. Frigyes - a rendek ismételt felszólítása ellenére - nem volt hajlandó kiadni. A hatalmi vákuum betöltésére az 1446. június 6-án kezdődő pesti országgyűlés a király kiskorúsága idejére kormányzóvá választotta Hunyadi János erdélyi vajdát. Hunyadi újonnan létrehozott méltóságával korlátozott királyi hatalmat kapott: az igazságszolgáltatásban 12 tagú tanácsot rendeltek mellé, az ország kormányzásában egy négyfős állandó országtanács segítette. Hozzájárulásuk szükséges volt a bárók és a főpapok kinevezéséhez. Birtokot - a nádorhoz hasonlóan - csak 32 jobbágytelek nagyságáig adományozhatott, a király pénzügyi jogait azonban - beleértve az adókivetés jogát - szabadon gyakorolhatta.

[3]

1513. június 6.

A franciák vereséget szenvednek Észak-Itáliában

A Milánótól nyugatra fekvő Novara mellett a Svájci Államszövetség csapatai döntő győzelmet arattak egy francia-velencei egyesült sereg fölött. Míg XII. Lajos francia királynak fel kellett adnia politikai ambícióit Felső-Itáliában, addig a svájciak befolyása fokozódott a Pó-síkságon. A tőlük teljes függésben lévő Massimiliano Sforzát tették meg Milánó uralkodójának. Az államszövetség ezzel a győzelemmel legnagyobb hatalmi kiterjedését érte el, és a svájci zsoldosseregeket Európában legyőzhetetlennek tekintették. Ugyanennek az évnek augusztusában a franciák további vereséget szenvedtek az angoloktól a Guinegate mellett lévő Artois-ban (Flandria). A `sarkantyúcsata` azonban mégsem jelentett politikai győzelmet Franciaország európai ellenfelei számára. (Ezt a korabeli gúnynevet azért kapták a franciák, mert ebben az ütközetben inkább használták a sarkantyúikat, mint a fegyvereiket.) 1511-ben a harcias II. Gyula pápa megalapította a "Szent Ligát Itália felszabadítására", mely Franciaország felső-itáliai terjeszkedési politikája ellen irányult. A ligához tartozott Spanyolország, a Habsburgok, az államszövetség és eleinte Velence is, amely azonban 1513 márciusában átállt a franciák oldalára. Ez a Habsburg-francia konfliktus, mely az itáliai hatalom körül alakult ki, meghatározó szerepet játszott az európai politikában egészen a XVIII. századig.

[4]

1606. június 6.

Megszületett Pierre Corneille francia író

A jezsuitáknál tanult, majd joghallgató volt. Szülővárosában ügyészként dolgozott, de valójában az írás töltötte be az életét. Korai darabjai vígjátékok, amelyekben a jellemrajz elmélyítésére, a puszta helyzetkomikum meghaladására törekedett. 1647-től az Académie francaise tagja volt. Racine mellett a francia klasszicizmus legnagyobb alakja, a francia klasszikus dráma megteremtője. Legnagyobb teljesítménye a Cid (1646) című tragikomédiája, mely a klasszicista tragédia egykorú, merev szabályait nem mindenben követi. Drámáinak tárgya és mondanivalója mindig szorosan érintkezett a korproblémákkal, kortársai szerint olyannak festette le az embereket, amilyeneknek lenniük kellene. Harminckét darabot írt, amelyek közül a legjelentősebbek a Ciden kívül a Horatius (1640), Cinna (1643), Polyeucte (1643). Párizsban halt meg 1684. október 1-jén.

[5]

1778. június 6.

Mária Terézia rendeletében visszacsatolja Magyarországhoz a Temesi Bánságot

Mária Terézia rendeletet adott ki, miszerint a magyarországi szerbek a jövőben csak vallási kérdésekben függenek a metropolitától, egyéb ügyeikben a helyi hatóságok alá tartoznak (Rescriptum Declaratorium Illiricum). Ezzel lezárult a Temesi bánság visszatagolása a magyarországi közigazgatás szervezetébe. A bánság területét három új megyére (Temes, Krassó, Torontál) osztották fel. Ezek tisztviselőit - a többi vármegyével ellentétben - az uralkodó nevezte ki. Temes megye főispánja Niczky Károly gróf lett, aki a temesi gróf címet is megkapta. A vármegye 1779. május 1-jén kezdte meg működését. 1848-ban szűnt meg, majd 1849 után 1867-ig a bánság önálló koronatartomány lett.

[6]

1792. június 6.

Budán megkoronázzák I. Ferenc magyar királyt

[7]

1797. június 6.

Napóleon megalapítja a Ligur Köztársaságot Genovában

[8]

1847. június 6.

Megalakul az Ellenzéki Párt

A liberális ellenzék vezetői sokáig tudatosan kerülték határozott program közzétételét: ez a különböző, gyakran csak érzelmi alapon összetartozó, reformhajlandóságú elemek lemorzsolódásához vezetett volna. A Konzervatív Párt megalakulása, programjának közzététele azonban elodázhatatlanná tette a reformerek hasonló válaszlépéseit. Elhatározták az Ellenzéki Párt megalakítását. A pártalapítás a Medárd-napi vásár (június 6.) alkalmával Pesten történt meg. Az új párt elnöke Batthyány Lajos gróf lett. Az Ellenzéki Nyilatkozat néven közzétett programot Deák Ferenc fogalmazta. Követelte: a parlamentnek felelős kormányt, a sajtószabadságot, az egyesülési gyülekezési jog garantálását, Magyarország és Erdély unióját. A társadalmi reform legfontosabb feladatának a közteherviselés bevezetését mondotta (a költségvetés parlamenti jóváhagyásának kötelezettségével), a törvényhozási és helyhatósági választásokat helyezzék népképviseleti alapra, a törvény előtt legyen mindenki egyenlő. Szüntessék meg az úrbéri viszonyokat, kárpótolják a földesurakat állami közreműködéssel, töröljék el az ősiséget. A birodalomhoz fűződő kapcsolat zavartalanságának érdekében szorgalmazta az örökös tartományok alkotmányos kormányzását is. A pártalapítással kialakult a klasszikus polgári politikai struktúra, pólusain a konzervatív és liberális párttal.

[9]

1861. június 6.

Meghal Cammilo Cavour, Itália egyesítője

Camillo Benso di Cavour Torinóban született 1810. augusztus 10-én. A torinói katonai akadémia elvégzése után 1926-ban hadnagy lett, de 1931-ben leköszönt tiszti rangjáról, s egy Torino környéki község polgármestereként és egy családi birtok intézőjeként tevékenykedett. 1947-ben megalapította a Feltámadás című lapot (erről nevezték el az olasz egységmozgalmat), 1848-ban parlamenti mandátumhoz jutott. II. Viktor Emánuel szárd király trónra lépése után 1850-től mezőgazdasági és kereskedelmi, 1851-52-ben pénzügyminiszter volt, 1852 novemberében az uralkodó miniszterelnökké nevezte ki, s reformok sorozatával fellendítette az ország gazdasági életét. A szárd állam liberális, antiklerikális szellemi megújítása, az olasz egység eszméjének elterjesztése, valamint a Habsburgok elleni harcot segítő katonai és diplomáciai tevékenység volt a programja. III. Napóleonnal szövetkezett Észak-Itália felszabadításához, ügyes diplomáciával a maga javára fordította Garibaldi győzelmeit, s 1861 márciusára a Savoyai- dinasztia alatt egyesítette a félszigetet (Velence és Róma kivételével). 1861. március 17-től Olaszország első miniszterelnöke, egyben külügy-, belügy- és tengerészeti minisztere volt. A teljes olasz egységet (1870) már nem érte meg.

[10]

1886. június 6.

Megszületett Bajcsy-Zsilinszky Endre politikus

Szarvason látta meg a napvilágot, jogi tanulmányai és katonai szolgálata után, 1910 őszén Békéscsabán lett ügyvédjelölt. 1911-ben a Zsilinszky-család és Áchim L. András parasztpárti politikus, szerkesztő között politikai és családi ellentétek miatt elmérgesedett a viszony. Áchimnak a békéscsabai felső társadalmi osztályokban nagy szerepet játszó id. dr. Zsilinszky Endre gimnáziumi tanár és nagybirtokos elleni egyik cikke miatt lakásán keresték fel annak fiai: ifj. Zsilinszky Endre ügyvédjelölt és tartalékos huszárhadnagy, valamint öccse, Zsilinszky Gábor vegyészmérnök. Súlyosan bántalmazták Áchimot és végül Endre lelőtte. Bár a bíróság felmentette őt - mára bizonyított tény, hogy az Áchim halálát okozó pisztolylövést Bajcsy-Zsilinszky Endre adta le. Endre 1918 végén egyik alapítója lett a Magyar Országos Véderő Egyletnek. 1923-ban - Gömbös Gyulával - megalapította a Fajvédő Pártot. 1928-ban megindította az Előörs című lapot, amelyben József Attila, Féja Géza, Szabó Dezső és Szabó Pál is publikált. Ettől kezdve fokozatosan a demokratikus ellenzéki politika felé fordult. 1930-31-ben megszervezte a Nemzeti Radikális Pártot, amely 1936-ban egyesült a Független Kisgazdapárttal. A Kisgazdapárt ellenzéki képviselőjeként szót emelt az országgyűlésben az egyre erősödő fasizálódás, a Hitler-barát háborús politika ellen. A II. világháború idején a magyar függetlenségért folytatott harc kiemelkedő alakja, később vértanúja lett. Amikor 1944. november 8-án a Magyar Front pártjainak és szervezetének képviselői megalakították a fegyveres ellenállás politikai irányítószervét, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságát, ennek elnökévé választották. 1944. november 22-én - árulás miatt - a nyilasok letartóztatták és december 24-én Sopronkőhidán kivégezték. Exhumálása után Tarpán temették el.

[11]

1901. június 6.

Megszületett Ahmed Sukarno indonéz politikus

Diákkorában számos helyi és európai nyelvet sajátított el, s részt vett a modern indonéz nyelv továbbfejlesztésében. 1927-ben Bandungban általános mérnöki diplomát szerzett, de a politika jobban érdekelte, alapító tagja lett Indonézia Nemzeti Pártjának. A holland gyarmatosítók elleni tevékenysége miatt 1929-31 között börtönben ült, majd kilenc évet száműzetésben töltött Flores és Szumátra szigetén. A háborúban a japánok tanácsadója és propagandistája volt, munkásokat, katonákat és prostituáltakat toborzott számukra. Nyomására a japánok függetlenséget adtak Indonéziának, 1945. június 1-jén tartott beszédében fogalmazta meg a `pancsa silát`, az öt alapelvet (nacionalizmus, internacionalizmus, demokrácia, szocializmus, istenhit). Japán bukásakor a függetlenség aktivistái elrabolták és meggyőzték, s ő 1945. augusztus 17-én kikiáltotta Indonézia függetlenségét, s az ország első elnöke lett. A hollandok rendőri akcióikkal sem tudták visszaszerezni a hatalmat, és 1949. december 27-én hivatalosan is megadták a nemzeti szuverenitást. Sukarno bevonult Jakartába, népes kíséretével és műgyűjteményével a holland főkormányzó palotájába költözött. Féktelen költekezése mellett a gazdasági élet összeomlott, az egészségügy, az oktatás és a kultúra területén születtek csak eredmények. Sukarno jelentős szerepet játszott az 1955. évi bandungi el nem kötelezett konferencia összehívásában. 1956-ban megszüntette a pártokat, hogy létrehozhassa a nemzeti egységet, majd felszámolta a parlamenti demokráciát és a szabad vállalkozást, államosította a kőolaj-vállalatokat, s egyszemélyi diktatúrát vezetett be, amelyet irányított demokráciának nevezett. 1959-től miniszterelnök is volt, kormányába bevette a kommunistákat. 1963-ban a hollandok átadták Indonéziának Nyugat-Iriánt, 1965-ben Malajzia támogatása miatt kilépett az ENSZ-ből. 1965. szeptember 30-án a gazdasági és társadalmi helyzet romlása miatt katonai puccs tört ki, amelyben Sukarnónak is része lehetett. Hat vezető tábornokot gyilkoltak meg az összeesküvők, köztük kommunisták, akik megszállták a kulcspozíciókat és új forradalmi rendszert kiáltottak ki. Az államcsínyt Suharto tábornok, a jakartai helyőrség parancsnoka verte le. A kettejük közti hatalmi harcban 500 ezer kommunistát öltek meg. 1966 márciusában Suharto széles körű hatalmat kapott, majd csakhamar ügyvezető elnök lett. Sukarno 1967-ben államfői tisztéről is lemondott, utóda, Suharto 1968-ban vette át a teljes hatalmat. Sukarno kultuszát betiltották, de az 1970-es évek végén rehabilitálták.

[12]

1914. június 6.

Megalakul az Országos Polgári Radikális Párt

A polgári radikális párt megalakításának terve 1913 őszétől vitákat váltott ki a szabadkőműves-páholyokban. Jászi Oszkár a polgárság megszervezésének szükségességét hangsúlyozta. 1914. június 6-án ünnepélyes keretek között megalakult az Országos Polgári Radikális Párt. Programja: `a feudalizmus, a klerikalizmus` felszámolása, az általános választójog, a gyökeres földreform, az egyházi javak szekularizálása, az önálló vámterület, Magyarország gazdasági függetlenségének megvalósítása. A párt síkra szállt az 1868. évi nemzetiségi törvény végrehajtása mellett. Jóllehet, az új párt szövetséget sürgetett a szociáldemokratákkal és a történeti pártok `igazán liberális elemeivel`, valójában doktriner párt volt, és az is kívánt maradni. Az OPRP megalakításával véglegesen megtörtént a századelő óta az értelmiségi körökben összefonódott szocializmus és polgári radikalizmus határozott szétválása. Megalakulását valamennyi párt ellenségesen fogadta.

[13]

1944. június 6.

Megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása

A szövetségesek franciaországi partraszállása Franciaország, 1944. június 6. A szövetségesek 1943. VII. 10-i szicíliai partraszállása után a franciaországi invázióval nyugaton is megindul az "Európa erőd" elleni roham. A haditengerészet és a légierő támogatásával 6 óra 30 perckor az első támadási hullámmal nyolc szövetséges hadosztály száll partra Normandia partján Sainte Mčre Église és Caen között. 78 további hadosztály követi őket, június 18-án már 619 000 szövetséges katona áll francia földön. Az "Atlanti fal" német védői nem tudnak ellenállni a szövetséges túlerővel szemben A nyugati második front létrehozását a Szovjetunió követelte. Míg az invázió első napján az amerikaiak a szívós német ellenállás miatt csak nehezen tudnak két kis hídfőállást kiépíteni, a britek és kanadaiak rövid idő alatt egy 30 km hosszú és 10 km mély arcvonalat alakítanak ki. Mivel Adolf Hitler továbbra is azt hiszi, hogy színlelt támadásról van szó, és a tulajdonképpeni inváziót Calais térségében várja, a német csapatokat eleinte nem erősítik meg. A német nyugati harckocsicsoport első ellentámadása június 9-én kudarcba fullad. Csak június 12-én helyeznek át német csapatokat a keleti frontról Normandiába. Július 31-én az amerikaik végrehajtják a döntő áttörést Avranches-nál. Eközben már több mint egymillió szövetséges katona szállt partra Franciaországban, és vonul Párizs felé, Belgium és a Rajna irányában.

[14]

1961. június 6.

Meghal Carl Gustav Jung pszichoanalitikus

A svájci Küsnachtban, 86 éves korában elhunyt Carl Gustav Jung svájci pszichoanalitikus, az analitikus mélylélektan egyik megalapítója. Eleinte együtt dolgozott Sigmund Freuddal. Jung szerint a psziché három síkból áll: a tudatosból, valamint az egyéni és a kollektív tudattalanból. A legmélyebb rétegbe, a kollektív tudattalanba tartoznak a szerzett képzetek és rögződött képek, itt vannak a gyökerei a mítoszoknak is. Jung különböző korokat és kultúrákat illetően tanulmányozta a vallási alapeszméket, meséket és törzsi mítoszokat, s ezekben hasonló struktúrákat állapított meg. Alapvető jelentőségű Jung tipológiája. Extrovertált (a külvilág felé irányuló) és introvertált (befelé forduló) típust különböztet meg. A tudattalan funkciója a gondolkodás, az érzékelés, az ösztönös megérzés és az észlelés.

[15]

1968. június 6.

Merényletben életét veszti Robert Kennedy

A választási kampány során a Demokrata Párt elnökjelöltjeként a 42 éves Robert Kennedy szenátor Los Angelesben a jordán Szirhán Bisára Szirhán merényletének esik áldozatul. Kennedy, akinek jó kilátásai voltak az elnökségre, határozottan ellenezte a faji megkülönböztetést és bírálta Lyndon B. Johnson elnök vietnami politikáját. 1951 óta az igazságügyi minisztériumban dolgozott, és bátyja, John F. Kennedy választási kampányait szervezte. 1961-től 1964-ig igazságügyi miniszter, majd New York szenátora volt.

[16]

1976. június 6.

Meghal Jean Paul Getty amerikai olajmágnás

Minneapolis-ban született 1892. december 15-én született, apja ügyvéd és olajvállalkozó volt. Oxfordban tanult államtudományokat és közgazdaságtant. Iskoláinak végeztével visszatért az Egyesült Államokba és 1914-ben belépett apja oklahomai vállalatába. Első üzleti sikereit kutatási módszerével érte el: a modern geológiai ismeretek felhasználásával a nagy társaságok fúrótornyaitól félreeső, kies helyeken kutatott a fekete arany után. Saját bevallása szerint már 23 éves korában megkereste első millióját. Az 1920-as években fokozatosan átvette apja cégének irányítását és a sikeres fúrásokkal folyamatosan növelte nyereségét. Az 1930-as években már az Exxon, a Shell és a Texaco ellenfele volt. Olajbirodalmát a II. világháború után terjesztette ki, amikor 1949-ben betört az arab olajpiacra, és 60 évre kötött szerződést a szaúdi vezetőkkel: a 12,5 millió dolláros egyezmény az olajbevétel 50 százalékát biztosította számára a Perzsa-öböl egyik ígéretes partszakaszán. További 18 milliós beruházással megvette azt a lelőhelyet, amely az akkori geológiai geológiai becslések szerint 250 milliárd dollár értékű olajmezőt rejtett. Ezzel konszernjét az olajvállalkozások legnagyobbjává tette. Ezután továbbterjeszkedett: tankhajó flottákat vásárolt és olajfinomítókat építtetett a még nagyobb profit érdekében. A Fortune című gazdasági magazin szerint vagyona az 1950-es évek végén 3-4 milliárd dollárra rúgott és akkor a világ egyik leggazdagabb emberének számított.

[17]

1985. június 6.

Brazíliában exhumálják Josef Mengele holttestét

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2024. nyár: Hírhedt emberrablások

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra