Múlt-kor.hu

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: február  •  Nap: 20
27 találat
[1]

1054. február 20.

Bölcs Jaroszláv halálával a kijevi orosz állam részekre hull

[2]

1323. február 20.

I. Károly megújítja szövetségét a Habsburgokkal

I. Károly magyar király Péterváradon (Szerém vm.) megújította szövetségét a Habsburgokkal János cseh király és IV. Lajos német király ellen. Az esemény hátterében a Habsburgok a császári trón irányában táplált igénye állt. A kettős császárválasztás miatt régóta nem volt a Német-római Birodalomnak uralkodója. A jelöltek: Habsburg (Szép) Frigyes, és IV. (Bajor) Lajos. A szembenállást végül a mühldorfi csata (1322) dönötte el, amelyben a Habsburgok vereséget szenvedtek. Soraikban magyar csapatok is harcoltak. A Habsburgok a magyar királyhoz fordultak segítségért, aki annak megadását Pozsony vármegye visszaadásához kötötte. (A terület Habsburg Ágnes, III. András özvegye kezén volt.) A Habsburg-Anjou szövetség végül nem hozta meg a várt eredményt, mivel a vármegyét az osztrákok nem adták vissza. Így a magyar király a csehek felé kezdett közeledni, és 1328-ban már Ausztria ellen indított hadat János cseh királlyal karöltve.

[3]

1444. február 20.

Az obszerváns ferencesek kolostorokat kapnak

Guiliano Caesarini itáliai bíboros, pápai követ IV. Jenő pápa rendeletére átadja a boszniai obszerváns ferenceseknek a minoriták budai, pesti és marosvásárhelyi kolostorait.

[4]

1460. február 20.

II. Pius pápa támogatást ígér a török ellen

1459-ben az Oszmán Birodalom ismét Magyarország határait fenyette. A törökök elfoglalták Szendrő várát, és így Szerbia a kezükre került. II. Pius pápa Mantovában megbeszélést hívott össze, hogy döntsenek az oszmánok elleni összefogásról. A pápa Mátyásnak 40 ezer aranyforintot ígért a nyárra tervezett hadi vállalkozás elmaradása esetén. A nemzetközi had toborzása végül elmaradt, és Mátyás is inkább Bosznia önállósodási törekvéseinek leverése foglalkoztatta.

[5]

1524. február 20.

VII. Kelemen pápa megerősíti kalocsai érseki posztján Tomori Pált

[6]

1676. február 20.

Strasoldo kassai főkapitány magyar nyelven amnesztiát hirdet a fölkelőknek

[7]

1790. február 20.

Meghal II. József, német-római császár

A 48 éves korában elhunyt II. József, német-római császár mindössze 10 éven át uralkodott önállóan. A felvilágosult abszolutizmus képviselőjének számít. Célja egy egységes, központosított, német nyelvű birodalom létrehozása volt. Bár az uralkodása idején hozott reformok az iskolaügyben és a jobbágyok helyzetének javításában jelentős eredményeket értek el, politikájának nemzeti és rendi ellenzéke egyre nagyobb ellenállást fejtett ki és a helyzet válságosra fordult. A tiltakozó akciók és szervezkedések halálos ágyán arra kényszerítik, hogy három kivételével (jobbágyok szabad költözése, protestánsok szabad vallásgyakorlata, a katolikus alsópapság anyagi támogatása) összes rendeletét vonja vissza. Utódja, II. Lipót Montesquieu szellemében a rendi államból alkotmányos monarchiát igyekszik formálni hosszabb időre tervezett reformok útján. Mivel II. József "kalapos király" maradt a magyar nemesség szemében - nem koronáztatván meg magát - egy köznemesi szemléletű alkotmánytervezet kétségbe vonja a Habsburgok örökösödési jogát Hungáriában.

[8]

1791. február 20.

Megszületett Émile Deshamps francia romantikus költő

A La Muse Francaise folyóirat egyik alapítója, Victor Hugóval egyik fő ideológusa volt. E körül gyülekezett a katolikus és monarchista romantikus irodalom színe-java. A francia romantika egyik legfontosabb alkotása az Études francaises et étrangéres (Francia és külföldi tanulmányok), amely verseit, a romantika teóriáját összefoglaló előszavát, valamint fordításait - spanyol románcok, Goethe, Schiller versei - tartalmazzák. Ezenkívül még több Shakespeare-drámát fordított franciára. 1871. április 22-én halt meg Versailles-ban.

[9]

1796. február 20.

Megszületett Mészáros Lázár

A bajai születésű Mészáros 1813-ban a pesti egyetemen jogot tanult, a nemesi felkelés főhadnagya volt, s 1813-15-ben a napóleoni háborúk több hadszínterén harcolt. 1845-től császári ezredes volt az 5. Radetzky huszárezrednél. 1848-ban a Batthyány-kormány hadügyminisztere. Júniusban tábornoki rangot kapott, októbertől a Honvédelmi Bizottmány tagja, 1849-ben altábornagy, 1849. április 15-ig hadügyminiszter, május 6-ig ideiglenes hadügyminiszter volt, majd a honvédseregek fővezére, és Dembinszky Henrik mellett vezérkari főnök lett. Jelentősek voltak a magyar hadsereg fejlesztésére tett javaslatai. Tudományos tevékenységéért az MTA levelező tagjává választotta. Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel után Törökországba emigrált, távollétében halálra ítélte az osztrák hadbíróság. 1951-ben előbb Angliába, majd Franciaországba ment, 1853-tól az Egyesült Államokban farmot üzemeltetett, 1855-től házitanító volt. 1858 októberétől ismét Angliában élt. 1858. november 16-án halt meg Eywood-ban. Hamvait 1991-ben hazahozták, és szülővárosában helyezték örök nyugalomra.

[10]

1821. február 20.

Megszületett Feszl Frigyes építész

Feszl Frigyes a magyar romantikus (mór és magyaros elemeket vegyítő) építészet legeredetibb alakja volt. 1839-41-ben a müncheni akadémián tanult, majd Olaszországban, Franciaországban és Németországban járt tanulmányúton.1845 táján telepedett le végleg Pesten, ahol ezután több épületet tervezett Gerster Károllyal és Kauser Lipóttal közösen, többek között a vízivárosi, Fő utcai kapucinus rendházat és templomot. Tervei szerint épült az Alagút krisztinavárosi kapuzata. Az Országház tervezésére kiírt pályázaton első lett, de tervei nem valósultak meg. Pályaműve szakított az akkor még általános klasszicizmussal, zárt tömegű épületét móros elemekkel és ívekkel gazdagította. Az ő munkája a Dohány utcai zsinagóga kupolás szentélye is. Élete fő műve a pesti Vigadó, aminek a tervei csak küzdelmes tárgyalások után valósultak meg 1859-64 között. Az épületet 1865 januárjában avatták fel. Ez a hazai romantika legegyénibb, de egyetemesen is jelentős műve. Könnyed homlokzatát erőteljes saroklezárások közé helyzete, újszerű tektonikáját a gazdag és mozgalmas díszítés is hangsúlyozza. Az épülettel szembeni értetlenség mélyen érintette Feszlt, (T. Hansen bécsi építész kikristályosodott csárdásnak nevezte), mind jobban visszavonult és magába zárkózott. Az is bántotta, hogy a Vigadóhoz építendő toldaléképület tervezését másra bízták. A fővárosi törvényhatóság tagja, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet alapító tagja volt, részt vett a Mátyás-templom építőbizottságában. 1867-ben ő tervezte a Koronázási Dombot a mai Roosevelt-téren. Idős korában a neoreneszánsz stílust alkalmazta, de akkor már kevés feladatot kapott. Élete során tanulmányozta a népi építészetet is, így előfutárává lett a népi forma megújulásának. Budapesten hunyt el 1884. július 25-én.

[11]

1821. február 20.

Megszületett Ráth Károly

Jogi tanulmányainak befejezése után 1841-ben királyi táblai jegyző lett, később koronaügyész, majd a legfőbb ítélőszék tagja. Részt vett a szabadságharcban; 1848-ban ő szervezte a pesti huszárzászlóaljat. Ezt követően ügyvédi irodát nyitott, majd 1860-ban az országbírói értekezlet tagja, 1867-ben Pest-Józsefváros országgyűlési képviselője. 1871-től a királyi tábla alelnöke, a főrendiház tagja. A főváros egyesítése előtt három héttel, 1873. október 25-én Pest-Buda törvényhatósági Bizottsága Budapest első főpolgármesterévé választotta. Haláláig (1897. június 30.) viselt tisztségében hathatósan képviselte a mindenkori kormány érdekeit.

[12]

1846. február 20.

Krakkó fellázad önkényuralom ellen

A Krakkói Köztársaságban felkelés robbant ki az osztrák-porosz-orosz ellenőrzés ellen. Az Edward Dembowki forradalmi demokrata vezetésével kitört harcok ezen országok befolyásának megszüntetése érdekében is folytak. Miután a felkelőknek nem sikerült felvenni a kapcsolatot a galíciai parasztfelkelőkkel, március elején az orosz és osztrák csapatok leverték a lázadást, majd novemberben a várost az osztrák birodalomhoz csatolták.

[13]

1861. február 20.

Meghal Eugéne Scribe francia író

Ő a moralizáló polgári színház előkészítője. Történelmi vígjátékokat, erkölcsi komédiákat, novellákat, regényeket és több mint ötven operai szövegkönyvet írt, melyek közül legjelentősebb a Hugenották, a Fra Diavolo és A portici néma. Ismert műve az Egy pohár víz.

[14]

1865. február 20.

Megnyílik a Vigadó

A Pollack Mihály-féle elpusztult klasszicista Vigadó helyén 1859-1865 között épült fel Feszl Frigyes pesti Vigadója. A Dunára néző főhomlokzat árkádos földszintje felette a két oromzatos rizalit között magas nyílásokkal képzett loggia nyílik. Az épület tagoló- és díszítőelemeit részben a román stílusból, részben a keleti (mór, bizánci) építészet elemeiből merítette az építész, sajátos magyar stílust alkotva ezzel. (Feszl kortársa, a német Schinkel joggal nevezte az épületet `kristallisierte Tschardasch`-nak.) az 1945-ben teljesen kiégett Vigadó azonban nem csupán építészeti remekmű, hanem a belső térkiképzést, az iparművészetet, festészetet és szobrászatot egybefogó, nemzeti irányú törekvések szintézise is volt.

[15]

1874. február 20.

Benjamin Disareli másodszor lesz miniszterelnök

1868 óta Benjamin Disareli, tory-párti politikus másodszor lesz miniszterelnök. Hivatali ideje alatt (1880-ig) Viktória, brit királynő támogatásával az imperializmus és az európai kontinens problémáival szemben az ún. `splendid isolation` (`fényes elszigeteltség`) politikáját követi. A liberális William Ewart Gladstone-nal ellentétben, aki mindenekelőtt a belpolitikai problémák megoldását viselte a szívén, Disraeli az imperialista politika elsőbbségét követeli. Disraeli már két évvel korábban a londoni kristálypalotában tartott beszédében körvonalazta külpolitikájának céljait. A brit elhivatottsági tudat alapján, amely feladatának tekinti, hogy a haladást és a brit mintájú civilizációt az egész világon elterjessze, Disraeli kifejleszti a brit empire föderatív világbirodalmának koncepcióját, amelynek egyes, saját magukat kormányzó államai sokoldalú gazdasági, katonai és pénzügyi kapcsolatok révén kötődnek Nagy-Britanniához. Elsősorban keleten törekszik Disraeli céljainak megvalósítására, a brit uralom megszilárdítására és kiterjesztésére. A Szuezi-csatorna megvásárlásán fáradozik, 1875-ben megszerzi Ciprust és megállítja az orosz előrenyomulást a balkáni válság idején (1878. VII. 13.).

[16]

1886. február 20.

Megszületett Kun Béla

A Szilágy megyei Lelén, szerény jövedelmű köztisztviselői családban született . Diákként belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1908-tól pártmunkára függetlenítették. A háború kitörése után bevonult katonai szolgálatra, 1916-ban esett orosz hadifogságba, és a tomszki tiszti táborban fő szervezője lett a bolsevik csoportnak. Az ő elnökletével alakult meg Moszkvában 1918. március 24-én az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt magyar csoportja. Leninnel és munkatársaival való megegyezés alapján 1918. november közepe táján visszatért Magyarországra, hogy létrehozza a kommunista pártot, és előkészítse a proletárforradalmat. A szervezőmunkára - egyes adatok szerint - 200-300 ezer koronával is ellátták. A párt budapesti alapító értekezletén (1918. november 24-én) a Központi Bizottság elnökévé választották. Ő irányította a KMP és az MSZDP 1919. március 21-i fuzionálását. Bár hivatalosan csak a külügyek tartoztak Kun ügykörébe, valójában ő volt a Tanácsköztársaság nemzetközileg is elismert vezetője. Az összeomlás után, 1919. augusztus elején Ausztriába, majd innen 1920 nyarán Szovjet-Oroszországba menekült. Itt fontos politikai beosztásokat kapott párt- és állami szervekben. 1937. június végén letartoztatták, 1938. augusztus 29-én kivégezték.

[17]

1887. február 20.

Megújítják a hármas szövetséget

Ausztria-Magyarország, Németország és Olaszország 1882. május 20-án hármas szövetséget kötött, amelyet 1887. február 20-án megújítottak. A szerződéshez kapcsolódó olasz-osztrák külön megállapodás értelmében Ausztria-Magyarország kötelezettséget vállalt, hogy a balkáni status quót csak Olaszországgal egyetértésben változtatja meg. A szövetséget még 1891-ben is megújították.

[18]

1907. február 20.

Meghal Henri Moissan francia vegyész

Párizsban született 1852. szeptember 28-án. 1882-től a párizsi gyógyszerészeti főiskolán a toxikológia, 1900-tól a Sorbonne-on a szervetlen kémia professzora volt. 1884-től a kutatási területe a flurkémia. Megoldotta a rendkívül reakcióképes elemi fluor előállítását elektrolízis útján (1886), tanulmányozta reakcióit. Az általa szerkesztett elektromos ívkemencében számos nehezen olvadó fém oxidját redukálta. Nagymértékben hozzájárult az elektrometallurgia és az elektrotermia fejlődéséhez. Munkásságát 1906-ban kémiai Nobel-díjjal jutalmazták.

[19]

1911. február 20.

Megszületett Énekes István, olimpiai bajnok ökölvívó

1927-től haláláig a BVSC színeiben bokszolt, s légsúlyban 1929-ben, 18 évesen nyerte első bajnokságát. Az 1932. évi Los Angeles-i olimpián légsúlyban aranyérmet szerzett, ahol egyetlen európai öklözőként lett bajnok. Emellett háromszor szerzett Európa-bajnoki címet, előbb légsúlyban, majd harmatsúlyban, s négyszer nyerte meg a magyar bajnokságot. Összesen 26-szor volt válogatott. 29 éves korában tisztázatlan körülmények között vesztette életét, öngyilkos lett (1940. január 2.).

[20]

1927. február 20.

Megszületett Ibrahim Ferrer kubai énekes-zongorista

Korán elárvult, 12 éves korától magának kellett gondoskodnia megélhetésről: újságot, süteményt árult, cukorzsákokat cipelt, hajógyárban dolgozott, de közben egyre inkább kibontakozott zenei tehetsége. Bárokban kezdett el játszani és énekelni. 1955-ben Orquestra Chepin-Choven nevű együttesével nagy népszerűségre tett szert, az El Platanar de Bartolo című dala a kor egyik legnagyobb kubai slágere lett. Később Benny More Orquestra Ritmo Orientalába lépett be, itt azonban csak egy lehetett a sok zenész közül. A mellőzésbe belefáradva 1991-ben visszavonult. Szerencsére a zenerajongó német filmrendező, Wim Wenders és a kubai zene másik szerelmese, Ry Cooder amerikai gitáros rá tudta venni a többi, már-már elfelejtett `nagy öreggel` együtt, hogy ismét zenéljen és színpadra lépjen. A Buena Vista Social Club óriási szenzációt jelentett világszerte, nemcsak a lemezeken fedezte fel a világ a szigetország rejtett kincseit, hanem a legnagyobb koncerttermek is zsúfolásig megteltek koncertjeikre a New York-i Carnagie Halltól a londoni Royal Albert Hallig, Párizstól Tokióig. 2003-ban a Sziget fesztiválon is fellépett, később két önálló lemezt is kiadott, Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer, illetve Buenos Hermanos (Jó testvérek) címmel. Világsikerét álomként élte meg, azt a napot pedig, amikor 2001-ben Fidel Castro kubai elnök fogadta, élete legszebb napjának nevezte. 2005 májusában - európai koncertkörútja során - Budapesten is fellépett. Utoljára 2005-ben a franciaországi Marciac jazz-fesztiválján adott koncertet. Csak utolsó lekötött koncertje után volt hajlandó hazatérni és befeküdni egy havannai kórházba súlyos gyomor- és bélpanaszokkal, de már késő volt. 2005. augusztus 7-én hunyt el a kubai fővárosban. A `kubai Nat King Cole` szelíden szenvedélyes hangja, már-már félénkségbe átcsapó szerénysége (és állandóan hordott fehér sapkája is) fogalommá vált.

[21]

1956. február 20.

Meghal Georg Heinrich Barkhausen német fizikus

1881. december 2-án született Brémában. Doktorátusát 1907-ben Göttingenben szerezte. 1911-ben elfogadta a Drezdai Műszaki Akadémia villamosmérnöki karán a világon először létesített híradástechnikai szakon az első professzori állást. Itt a spontán rezgések és a nemlineáris kapcsolóelemek elméletét kutatta, és az elektroncsövek ma is használatos jellemzőit állapította meg. Az akusztika és a mágnesség terén végzett munkája vezetett el 1919-ben a Barkhausen-hatás felfedezéséhez: felismerte, hogy a ferromágneses anyagok, pl. a vas a folyamatosan erősödő mágneses mezőben nem folytonosan, hanem apró ugrásokkal, lépcsőzetesen mágneseződik fel. 1920-ban Karl Kurz-cal kifejlesztette a Barkhausen-Kurz-oszcillátort igen nagy frekvenciához. Ez volt a mikrohullámú cső elődje, amely segítette a sebességmoduláció elvének megértését. A rövidhullámú rádióadással kapcsolatos kísérletei is nevezetesek. Kiemelkedő szerepe volt az elektroncsövek, általában a nagyfrekvenciás rezgések technikájának fejlesztésében. A Barkhausen-egyenlet a meredeksége, belső ellenállása és áthatása között állapít meg összefüggést. Drezdában hunyt el.

[22]

1962. február 20.

Az első amerikai űrhajós háromszor kerüli meg a Földet

Az első amerikai űrhajós, John H. Glenn Mercury típusú űrkabinban háromszor kerüli meg a Földet és az előre megadott területen száll le az Atlanti-óceánon. Első embert szállító űrhajójukkal az amerikaiak behozzák a Szovjetunió előnyét az űrhajózásban (1961). Glenn űrútja 4 óra 56 perc 26 másodpercig tart, 20 000 km/óra sebességet ér el és 129 000 km-t tesz meg. Repülés közben az űrhajót kézi vezérléssel tudja irányítani. A leszállás után egy hajó veszi fedélzetére az űrkabint. A repülés lélektani hatása az USA-ban éppen akkora, mint a technikai teljesítmény gyakorlati haszna.

[23]

1966. február 20.

Meghal Nádasi Ferenc balettművész

Budapesten született 1893. október 16-án. A fővárosban és Olaszországban tanult. 1913-tól az Operaház szólótáncosa volt, 1921-ban külföldi színpadokon lépett fel. 1937-től az Operaház balettművészképző mestere, 1950-től az Állami Balett Intézet vezető tanára, 1959-től 1962-es nyugdíjazásáig az Operaház balettigazgatója, a magyar táncművészek több generációjának nevelője volt. Számos koreográfiát készített (A rózsa lelke, Sylvia, Az infánsnő születésnapja), több opera balettbetétjét tervezte (Székelyfonó, Carmen, Traviata stb.). A Kossuth-díjat 1958-ban kapta. Felesége Nádasi Marcella táncművész volt.

[24]

1981. február 20.

Lezajlik az első diplomaátadási ünnepség Államigazgatási Főiskolán

Ugyanezen a napon a Magyar Nemzeti Bank 50 millió dollár értékben hitelt nyújt Nigériának magyar kórházi felszerelések vásárlására.

[25]

1985. február 20.

Felavatják a Kongresszusi Központot

Felavatják a Finta József által tervezett Budapesti Kongresszusi Központot.

[26]

1986. február 20.

Fellövik a Mir űrállomást

Az űrállomások harmadik nemzedékéhez tartozó berendezés lehetővé tette az űrkutatási programok jelentős kibővítését. A Mir alapegysége egy nagyméretű, párhuzamosan több célra is használható űrkutatási rendszernek. Hat dokkoló- és átszállónyílása volt, irányítórendszere automatizált, számítógép vezérelte a fedélzeti rendszert. A Miren már asztallal, fotellel és hálózsákkal felszerelt kabinokban laktak az űrhajósok. Az űrállomáson nemzetközi legénység is működött, többek között németek, amerikaiak, összesen több mint 10 nem orosz asztronauta. Az 1990-es évek közepétől egyre több műszaki gond adódott az állomáson, amelyeket amerikai segítséggel is csak nehezen tudtak megjavítani. Ezért 2000 októberében Moszkvában a Mir űrállomás tervezői döntést hoztak az űrállomás megsemmisítéséről. Addigra a Mir üzemeltetése évente mintegy 250 millió dollárba került. Az űrállomás már négyszeresen `leszolgálta` tervezett üzemidejét, és 2000 végén csupán a Nemzetközi Űrállomás építését szolgálva kísérleti telepként működött. A Mir 2001. március 23-án befejezte küldetését, leszálló pályára állították és a maradványai a Csendes-óceánba süllyedtek.

[27]

1996. február 20.

Polgár Zsuzsa világbajnoki címet szerez

Első magyar sakkozóként világbajnoki címet szerez Polgár Zsuzsa a nők között.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2020. tél: Legendás anyósok

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra