Múlt-kor.hu

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: október  •  Nap: 21
17 találat
[1]

1479. október 21.

Corvin János birtokot kap

Mátyás természetes fiának, a hatéves Corvin János liptói hercegnek és hunyadi grófnak három magvaszakadt erdélyi nemes jószágát adományozza. Maga Mátyás király egyébként sohasem alkalmazta magára a corvinus nevet. Az itáliai humanisták ragasztották rá azt, miként megtették már Hunyadi Jánossal is. (Egy kortárs humanistáról tudjuk, hogy Mátyás kifejezetten helytelenítette az antikizáló divatot.) A legújabb kutatások szerint a név nem is a latin holló (corvus) szó továbbképzéséből, hanem a Bonfini által Hunyadi János lakóhelyeként említett "Corvino vico"-ból eredeztethető, ami az al-dunai, szerbek lakta, Keve várossal azonosítható. Ez a Havasalföld felől Magyarországra menekült román család időleges telephelye lehetett, s nagyon is alkalmas volt arra, hogy egy fogékony ifjú, törökellenes harci tapasztalatot szerezzen. Mátyást egyetlen gyermeke, a házasságon kívül született János (1473-1504) is csupán a trónörökösként (1484) használta először a Johannes Corvinus nevet. Ettől fogva azonban élete végéig következetesen ragaszkodott hozzá.

[2]

1552. október 21.

Az erdélyi rendek Castaldo hallgatólagos tudtával követet küldenek I. Szulejmán szultánhoz

[3]

1556. október 21.

Meghal Pietro Aretino olasz író

Az olasz reneszánsz egyik kivételes tehetségű vígjátékírója, aki az első modern értelemben vett publicistának tekinthető Arezzo-ban született 1492. április 20-án. Műveiben kora társadalmának vezető személyiségeit ostorozta, emiatt a pápák és a királyok hol üldözték, hol hízelegtek neki. Szatirikus és szabados költeményeivel botrányos és sikeres írói pályát futott be. A politikai élet fontos alakja volt, az `Isteni Pietro Aretino, a fejedelmek ostora` . Élvezte kora kimagasló művészeinek - többek között Tizianónak - barátságát. Később összes művét - vígjátékait (Udvarmester, A filozófus), tragédiáit és szentekről írt életrajzait - megtagadta, kivéve Levelei című gyűjteményét, amely a kor kulturális és politikai életének monumentális dokumentuma, s amely a kiadást követő egy év alatt tíz újranyomásban látott napvilágot. E műve az 1534-ben megjelent fő művét, a Beszélgetéseket folytatta. Ebben a kurtizánság intézményét mint testi és erkölcsi prostitúciót, és mint a válságát élő társadalom tipikus jelenségét elemezte. Válogatott írásai 1959-ben jelentek meg magyarul. A Beszélgetéseket A hetérák tudománya címmel 1921-ben adták ki magyarul, de Bécsben.

[4]

1581. október 21.

Megszületett Domenichino olasz festő és építész

A bolognai születésű Domenico Zampieri Annibale Carracci tanítványa volt, s mestere oldalán részt vett a római Farnese-palota freskóinak elkészítésében. Rómában önálló műveket is festett, legjelentősebb közülük a Péter kiszabadítása, az András vértanúsága és az András megvesszőztetése. Ismert a grottaferratai Szt. Nílus-ciklusa. Fő művét 1614-ben készítette Szt. Jeromos áldozása címmel. Nagyhatású freskókon örökítette meg Szt. Cecília életét, Bolognába híres Madonna-képeket festett, és a Remete Szt. Péter megöletése című festményt. Legérettebb alkotásainak a római Sant, Andrea della Vallé-ban látható freskóit tartják. Arcképei közül az Aguccia bíborost és a Scamozzi építészt ábrázoló emelkedik ki. Építésznek is kitűnő volt, ő készítette a római Sant, Ignazio egyik tervét, a Palazzo Lancelotti kapuját és az azóta elpusztult Villa Ludovisit. Nápolyban hunyt el 1641. április 6-án.

[5]

1704. október 21.

Béketárgyalás kezdődik Selmecbányán I. Lipót és II. Rákóczi megbízottai között

[6]

1765. október 21.

Meghal Pannini olasz festő

Rómában meghal Giovanni Paolo Pannini olasz festő és építész. Rómában, Velencében és Párizsban működött, tagja volt a Francia Akadémiának. Dekoratív freskókat és az antik római romokat dokumentarista hűséggel megörökítő képeket festett. Legismertebb képei a Hangverseny a pápa tiszteletére és az Ünnepély a Piazza Navonán. A Szt. Péter prédikációja Athénban és Antik romok című festményei a budapesti Szépművészeti Múzeumban tulajdonában vannak.

[7]

1790. október 21.

Megszületett Lamartine

Maconban megszületett Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine francia költő, politikus, akadémikus, a francia romantika egyik jelentős képviselője. Az 1820-as években diplomáciai szolgálatot teljesített, később egyik irányítója volt az 1848-as februári forradalomnak. Külügyminiszter lett, de gyakorlatilag ő vezette a kormányt. Az elnökválasztáson azonban elbukott, s nemsokára elvesztette képviselői címét is. Első verseskötetétől, a Költői elmélkedésektől számítják a francia romantika kezdetét. A girondiak története című történelmi munkájával Európa-szerte forradalmi hatást váltott ki. Zenei hangzású, misztikus világnézetű lírai költeményeiben a szerelem, az elmúlás, a hit kérdése foglalkoztatták. Költői és vallásos harmóniák című művére Liszt Ferenc azonos címmel zongoraművet komponált. Írt elmélkedő jellegű hosszabb költői elbeszéléseket is.

[8]

1805. október 21.

Elesik Lord Nelson

A Cádiztól délre, Spanyolország délnyugati partvidékén fekvő Trafalgar előtti tengeri csatában a brit flotta, Horatio Nelson admirális vezetésével döntő győzelmet arat a francia-spanyol Armada felett. A harmadik koalíciós háborúban kivívott brit tengeri győzelem biztosítja Nagy-Britannia uralmát a világtengereken. Lord Nelson, akinek bátorságán és taktikai érzékén múlt a győzelem, elesik a harcban zászlóshajója, a Victory fedélzetén. A britek 27 hajójával a francia-spanyol flotta 33 egysége áll szemben. A franciáknak és spanyoloknak összesen 2800, az angoloknak 429 halottjuk van. A brit flotta 20 hajót zsákmányol, ám az ütközet utáni esti vihar ezek legnagyobb részét megsemmisíti. A tengeri csata dél körül kezdődött: 12,25-kor Nelson zászlóshajója, a Victory áttörte az ellenséges vonalakat és tüzet nyitott rájuk. A csata napján kedvezőtlen széljárás volt. Az igen gyenge nyugati szél miatt a francia tengernagyi kar úgy döntött, hogy visszatér Cádiz kikötőjébe. A fordulási manőverek azonban összezilálták a spanyolok és franciák csatarendjét, ezt használták ki a britek a sikeres támadásra. Nelson támadása két szakaszban bontakozott ki a széles vonalban felsorakozó ellenséges hajók ellen. A szél alatti oldalt Archibald Collingwood admirális, a szél felőlit maga Nelson vezényelte. A trafalgari tengeri győzelem joggal növelte tovább Nelsonnak az abukiri tengeri csatában (1798. VIII. 1.) szerzett dicsőségét és népszerűségét. Nelson diadalának emlékét ma szobor és az egyik legismertebb tér őrzi Londonban.

[9]

1845. október 21.

Meghal Baratasvili grúz költő

Gandzsában (ma: Kirovabad) meghal Nikoloz Melitonovics Baratasvili grúz költő. Elszegényedett főnemesi családban született. Irodalmi hagyatékának - 41 vers és egy elbeszélő költemény - darabjai egytől egyig a grúz költészet gyöngyszemei. Romantikus poéta volt, talán az egyetlen igazi romantikus hazájában. Nála jelentkezik először az elégia műfaja mint alapvető poétikai forma. A meráni (Táltos paripa, 1842) című költeménye témáját tekintve Vörösmarty Vén cigányának mása. Műveinek nagy sikere volt a szalonokban, az arisztokrácia köreiben. Költészete az egész modern grúz költészet elsőrendű tradícióforrásává lett.

[10]

1878. október 21.

A német Birodalmi Gyűlés betiltja a szocialistákat

A Birodalmi Gyűlés 221 szavazattal 149 ellenében elfogadja a `szociáldemokraták közveszélyes törekvései` ellen hozott törvényt. A konzervatívok és a nemzeti liberálisok mellette, a szociáldemokraták, a Centrum és a Haladó Párt ellene szavaztak. A "szocialistaellenes törvény" ún. kivételes törvény. Ez betiltja az összes "szociáldemokrata, szocialista és kommunista" gyűlést, szervezetet és kiadványt. A törvény alapján a szociáldemokratákkal rokonszenvezőket üldözhetik és letartóztathatják. Alig jutnak munkához, így az állam korlátlan hatalmat kap a kezébe. A Német Szocialista Munkáspártnak, mint tömegpártnak a bázisát ezzel megszüntették. Jóllehet a párt parlamenti képviselői megtarthatják mandátumukat, de a munkásgyűléseken nem vehetnek részt. A törvény először két és fél évre korlátozta a jogokat, de a határidő lejárta után meghatározatlan időre meghosszabbítják. Otto von Bismarck birodalomi kancellár már május 24-én követelte a szociáldemokrata szervezetek elleni tilalmat; az okot az I. Vilmos német császár elleni sikertelen merénylet szolgáltatta. Mivel a liberális Birodalmi Gyűlés a tilalmat jogi kételyekre hivatkozva elutasította, erre Bismarck feloszlatta azt.

[11]

1896. október 21.

Megszületett Jevgenyij Svarc orosz író

Az I. világháború alatt jogi egyetemre járt, de 1916-ban félbehagyta tanulmányait. 1917 és 1921 között színész, majd újságíró lett. 1924-től ifjúsági könyvek szerkesztőjeként dolgozott. 1921-ben publikálta első prózai írásait. Kereste a hangzó szóban rejlő művészi hatásokat. A hozzá közel álló Oberin nonkonformista csoport tagjait a hatalom a proletárdiktatúra elleni agitációval vádolta és 1927-től fokozatosan félreállította. Svarc ekkor alakította ki sajátos művészi stílusát: az esopusi nyelv felhasználásával írt filozofikus, meseszerű színdarabokat. A műfaji keretek szétfeszítésével, a `felnőtt` gondolkodás és az álmok, legendák összefűzésével az egész szovjet drámairodalom fejlődésére kihatott. Darabjai a kor súlyos emberi és morális problémáival foglalkoznak groteszk-fantasztikus formában. Szatírájának burkolt formája ellenére életét átszőtték a hatalommal való életveszélyes konfliktusok. Számos darabjának már a premierjét betiltották és kiadásukra csak 1956-ban kerülhetett sor. Gyermekdarabjainak legtöbbje (Hókirálynő, Piroska) elsősorban bábszínházak számára készült. 1958. január 15-én hunyt el Leningrádban.

[12]

1921. október 21.

IV. Károly másodszor is megpróbálja visszaszerezni a magyar trónt

[13]

1931. október 21.

Meghal Arthur Schnitzler osztrák író

A freudi pszichoanalitikus iskola jelentős szépirodalmi képviselője Bécsben született 1862. május 15-én. A hajdani Bécs gunyoros és melankolikus báját idéző színműveket (Szerelmeskedés), vígjátékokat (Körtánc), regényeket és novellákat írt. Az 1910-es, 1920-as években népszerű volt Magyarországon, számos művét lefordították, darabjait bemutatták. A `lélektani naturalizmus` irányzatának eszközeivel az emberben lejátszódó pszichikai folyamatokat ábrázolta műveiben. 1990-ben a Körtáncot, s annak mai változatát Körmagyar címmel egy kötetben adták ki hazánkban.

[14]

1944. október 21.

Az amerikai csapatok bevonulnak Aachenbe

[15]

1960. október 21.

A brit haditangerészet vízre bocsátja első atommeghajtású tengeralattjáróját

[16]

1969. október 21.

Az SDP és az FDP koalíciós kormány alakít az NSZK-ban

Willy Brandt személyében a Bundestag a Szövetségi Köztársaság történetében először választ szociáldemokratát szövetségi kancellárrá, s Brandt az SPD és az FDP részvételével koalíciós kormányt alakít. Külügyminiszter és alkancellár Walter Scheel (FDP) lesz. A szeptember 28-i választásokon a legerősebb párt a CDU-CSU volt a szavazatok 42,7 százalékát szerezte 224 mandátummal, és FDP pedig 5,8 százalékot 30 mandátummal. ACDU a választási eredményt a bizalom jelének tekinti.

[17]

1993. október 21.

Budapesten tárgyal Warren Christopher, az Egyesült Államok külügyminisztere

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. nyár: Mesebeli menyegzők

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra