Múlt-kor.hu

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: július  •  Nap: 27
19 találat
[1]

1096. július 27.

II. Orbán pápa támogatásáról biztosítja Kálmán királyt

De csak akkor, ha Kálmán nem áll III. Kelemen ellenpápa oldalára

[2]

1214. július 27.

Capetingek és Staufok uralkodnak Európában

Bouvines-nél, Lille-től délkeletre, Flandria grófságban, II. Fülöp Ágost francia király serege legyőzi a IV. Ottó császár és Földnélküli János angol király vezetése alatt álló egyesült angol, Welf- és flandriai csapatokat. A franciák katonai győzelme döntő politikai siker a Stauf-francia szövetség számára. A chinoni békében földnélküli Jánosnak minden, a Loire-tól északra fekvő területről le kell mondania Franciaország javára. A pápai közvetítésnek köszönhetően az angol királynak megmarad Gascogne-nal, Guyenne-nel és Bordeaux-val (Aquitánia) francia hűbérbirtokainak egy része. IV. Ottó császárnak menekülnie kell, és hónapokig rejtőzik tétlenül Kölnben. A közös győzelem jeléül II. Fülöp Ágost francia király elküldi II. Frigyes, Stauf-királynak a csatában zsákmányolt birodalmi sast. A csatatéren kivívott győzelem döntő módon megváltoztatja Európában a politikai helyzetet: - a győzelem megszilárdítja a Capeting-monarchia helyzetét Franciaországban; a francia királyoknak sikerül a koronavazallusok befolyását és hatalmát megtörni; - a győzelem meggyorsítja a Plantagenet-Anjou-ház birodalmának széthullását, ez a birodalom a XII. században házasságkötések és öröklések útján keletkezett, 1214-ig angol uralom alatt egyesítette Anglián, Írországon és Walesen kívül Nyugat- és Dél-Franciaország nagyobbik részét; - a győzelem végérvényesen lezárja a Welf-Stauf-vitát, és a Stauf-uralkodó, II. Frigyes számára egyengeti az utat a császári koronáig.

[3]

1458. július 27.

I. Mátyás leváltja Garai László nádort és tisztségét Guti Ország Mihálynak adományozza

[4]

1526. július 27.

Pétervárad kéthetes ostrom után a török kezére kerül

[5]

1552. július 27.

Losonczy István szabad elvonulás fejében feladja Temesvárt

Kara Ahmed pasa másodvezír 1551-1552-ben büntető hadjáratot intézett Magyarország ellen. Az ok Fráter György országegyesítési kísérlete volt, midőn II. Jánost lemondatva, Erdélyt átadta I. Ferdinándnak (1551. szeptember 1.). 1552. június elején Hadum Ali budai pasa megszállta Veszprémet, a Szondi György által védelmezett Drégelyt (július 9.) és kisebb nógrádi várakat. Kara Ahmed - a portai és a ruméliai hadakkal - az ország alsó részeinek kulcsa, Temesvár ellen vonult. A várat Losonczy István 2300 katonájával több, mint egy hónapon keresztül sikerrel védelmezte, amikor idegen zsoldosai - szabad elvonulás feltételével - feladásra kényszerítették. A kivonuló őrséget azonban a törökök, ígéretük ellenére, felkoncolták.

[6]

1564. július 27.

Trónra lép I. Miksa, aki 1576-ig uralkodik

[7]

1801. július 27.

Megszületett George Biddel Airy angol csillagász

Újjászervezte a Királyi Greenwichi Obszervatóriumot, melynek 1835-81-ben ő volt a hetedik vezetője. Megfigyelések ezreit mentette meg a feledéstől, 1849-ben csillagászati katalógust jelentetett meg. 1838-ban iránytű-helyettesítő módszert dolgozott ki a haditengerészet számára. 1845-ben csak késve reagált John C. Adams számításaira, ezzel késleltette a Neptunusz felfedezését. 1871-ben vízzel töltött távcsővel ellenőrizte a Föld mozgásának hatását a fény eltérülésére. 1873-ban elindította a napfelület rendszeres mindennapos fényképezését, amely a máig megszakítás nélkül folyik.
Elsőként Airy kísérelte meg az emberi szem asztigmatizmusának korrigálását hengeres szemüveglencsékkel. Az optikában az interferenciacsíkok tanulmányozásához és a szivárvány matematikai elméletéhez is hozzájárult. Nevét viseli az Airy-korong, az a fényfolt, amely egy pontszerű fényforrás diffrakciós mintázatának közepén keletkezik. 1854-ben ingával megmérte egy mély akna legfelső és legalsó szintjén a gravitációt, s ebből kiszámította a Föld sűrűségét. Az elsők között, már 1855-ben állította, hogy a hegyek alatt kisebb sűrűségű gyökérnek kell lennie, hogy fennmaradjon az izosztatikus egyensúly. 1872-ben lovaggá ütötték. Londonban érte a halál 1892. január 2-án.

[8]

1830. július 27.

A júliusi forradalom győzedelmeskedik

Franciaország, 1830. július 27. A júliusi forradalom Franciaországban megbuktatja az 1824 óta uralkodó X. Károlyt. A monarchia azonban fennmarad: a kamara Lajos Fülöpöt, az orléans-i herceget választja meg királynak (VIII. 9.). A `polgárkirály` elsősorban a nagypolgárságra támaszkodik, amely X. Károly reakciós politikája ellen munkásokkal és kispolgárokkal szövetkezett. A franciaországi események hatást gyakorolnak Európa egyéb részeire, az önállósági törekvések Németországban, Németalföld déli részén és az oroszok által megszállt Lengyelországban felerősödnek. X. Károly, aki testvére, XVIII. Lajos halála után (1824. IX. 16.) vette át a kormányzást, mindenekelőtt az abszolút királyság ultraroyalistának nevezett híveire támaszkodott. Reakciós politikájának célja az alkotmányos monarchia felszámolása volt. Híressé vált mondása szerint: "Inkább vágnék fát, minthogy az angol monarchia viszonyai között legyek király". 1825-ben a Franciaországból elmenekült nemesi emigránsokat egymilliárd frankkal kárpótolta, s az összeget az állami pénzekre vonatkozó kamat ötről három százalékra történő leszállításával teremtette elő. Ezzel a tettével konfliktust szított a liberális polgársággal. 1829-ben Jules Armand de Polignac herceget nevezte ki miniszterelnöknek. Mivel az 1830. évi parlamenti választások után már nem rendelkezett többséggel, az uralkodót július 25-én az ún. "júliusi rendeletek" jóváhagyására vette rá. Ez a mindaddig legélesebb támadás az alkotmányos monarchia ellen - a sajtószabadság felfüggesztése és a választójog megváltoztatása - Párizsban a munkások, egyetemisták és kispolgárok felkeléséhez vezetett. Számos barikádot emelnek, a király csapatokat vet be, amelyek azonban a főváros szűk utcáiban, az állandó erősítésben részesülő felkelőkkel szemben mégsem érnek el sikert. Elkeseredett harcokban VII. 29-én a csapatokat visszavonulásra kényszerítik. Bár a népi felkelés győzedelmeskedik, hiányzik a republikánus kormányzat megalakítását szorgalmazó koncepció. Ezt használja ki a nagypolgárság, s Orléans hercegét, Lajos Fülöpöt olyan monarchaként dicsőíti, aki képes az európai hatalmakat egy Franciaország elleni intervenciótól visszatartani. Ennek ugyanis - állítják - a köztársaság kikiáltása esetén komoly a valószínűsége. VIII. 2-án lemond X. Károly. VIII. 3-án a kamara a választójog kiterjesztése mellett dönt - az aktív választójoghoz szükséges minimális jövedelem 300-ról 200 frankra csökken, miáltal a választásra jogosultak száma megduplázódik - és VIII. 9-én Lajos Fülöpöt királlyá választják. Hivatalba lépésével a kormányzatban a pénztőke, a fináncburzsoázia veszi át a kulcspozíciókat. Miniszterelnöknek és pénzügyminiszternek a nagybankár Jacques Lafitte-et nevezi ki, s annak bukását követően, 1831 márciusában Pierre Casimir Périer bankár következik, aki miniszterelnökként és belügyminiszterként belülről konszolidálja a júliusi monarchiát. Bár a monarchia Franciaországban győztes marad, a forradalom lökést ad az Európa más területein jelentkező nyugtalanságok kitöréséhez. Németország különböző területein polgárok, kézművesek, parasztok és munkások mozdulnak meg, hogy a cenzúra és a magas adóterhek ellen és egy demokratikus alkotmányért harcoljanak. Szétszórt akcióik azonban nem járnak sikerrel, csak Braunschweigben sikerül a reakciós uralkodót, III. Károlyt elűzni. X. 31-én a Német Szövetség frankfurti szövetségi gyűlése döntést hoz a "Németország nyugalmának helyreállításához és megőrzéséhez szükséges intézkedések" bevezetéséről és megerősíti a "karlsbadi határozatok" (1819. VIII. 6-31.) óta folytatott reakciós politikát. Az Egyesített Németalföld déli területein, Belgiumban (1830. X. 4.) és Lengyelországban (1830. XI. 17-29.) is szabadságmozgalmak robbannak ki.

[9]

1841. július 27.

Lermontov pisztolypárbajban halálos sebet kap

Moszkvában született 1814. október 15-én. Ősi skót nemesi családból származott, egy Learmonth a Shakespeare Macbethjében szerepelt Malcolm híve volt, s ezt tudta Lermontov is, ezért írt versében Az én Skóciám-ról. Gyermekéveinek családi tragédiái zárkózottá tették, sem az egyetemen, sem később a hadseregben nem tudott feloldódni. Huszártiszt volt már, amikor egy verse miatt üldöztetést szenvedett. Verseit Puskin és Byron szellemében írta. Legjobb drámája az Álarcosbál, legjobb regénye pedig a Korunk hőse. Verseit - többek között - Liszt, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov és Glinka zenésítette meg, műveit filmre is vitték, legtöbbször a Korunk hősét. Verseinek magyarra fordításával sok költőnk próbálkozott, nem egy verse 8-10 változatban is olvasható. A modern költészet előfutáráról külön Lermontov Enciklopédia is megjelent hazájában. Tragikus sorsú ember volt; `Puskin sohasem szűnt meg remélni. Lermontov sohasem tanult meg remélni.` - írta róla Herzen. Pjatyigorszk-ban, 27 évesen pisztolypárbajban halálos sebet kapott.

[10]

1849. július 27.

A képviselőház Görgey főparancsnoki kinevezését követeli

[11]

1864. július 27.

Ferenc József felmenti hivatalából Anton Schmerling államminisztert és helyére Richard Belcredi grófot nevezi ki.

[12]

1871. július 27.

Meghal Sigismund Fortuné Francois Thalberg német zongoraművész

Genfben született 1812. január 8-án. Virtuóz előadásmódja saját korában igen népszerűvé tette. Európában és Amerikában számos sikeres hangversenykörutat tett. 1837-ben zongora- és párosversenyt vívott Liszt Ferenccel. A viadal technikailag és szellemileg egyaránt Liszt fölényét bizonyította. Művei mutatós virtuóz szalondarabok. Hatásos és briliáns stílusban komponált, főleg operatémákra írt zongorafantáziákat. A Nápoly melletti Posillipóban érte a halál.

[13]

1915. július 27.

Vereséget szenvednek az olaszok a 2. isonzói csatában

[14]

1921. július 27.

Remény a cukorbetegeknek

A torontói egyetemen 1921. július 27-én Frederick Grant Banting orvosnak és Charles Herbert Best fiziológusnak első ízben sikerült a hasnyálmirigy hormonját, az inzulint kivonni. Most már létezik egy orvosság, amelynek segítségével a hasnyálmirigy csökkent működéséből eredő cukorbetegséget hatékonyan szabályozni lehet. Német kutatók már 1899-ben megállapították, hogy a cukorbetegség és a hasnyálmirigy között összefüggés áll fenn. Ezt követte 1908-ban az inzulin felfedezése.

[15]

1927. július 27.

Herczeg Ferenc elnökletével megalakul a Magyar Revíziós Liga

[16]

1953. július 27.

Fegyverszünettel véget ér a koreai háború

Panmindzsonban az ENSZ-csapatok részéről William Harrison altábornagy és Észak-Korea részéről Nam Ir tábornok fegyverszüneti egyezményt ír alá, s ezzel véget ér a koreai háború (1950. VI. 25.). A fegyverszüneti egyezmény Észak- és Dél-Korea határának a 38. szélességi fokot jelöli meg, akárcsak a háború kitörése előtt is, a demarkációs vonal mentén demilitarizált övezetet hoznak létre, emellett semleges felügyelő-bizottságot alakítanak. A békés rendezésre tett erőfeszítések Genfben, 1954-ben eredménytelenül zárulnak. Miután a Dél-Koreát támogató 15 ENSZ-tagállam, elsősorban az Egyesült Államok csapatai 1950 őszén átlépték a 38. szélességi fokot és elérték a Jalut, a kínai-koreai határfolyót, Kína "önkéntes alakulatokkal", valójában reguláris katonaságával beavatkozott a háborúba. Kína érdekelt volt abban, hogy a határán Észak-Korea, mint ütközőállam fennmaradjon. A kínaiak visszaverték az ENSZ-csapatokat és a dél-koreai alakulatokat, a 38. szélességi fok mögé szorították és elfoglalták Szöult. Újabb amerikai erősítések megérkezése után Szöult sikerült visszafoglalni, s 1951 tavaszától a harcok főleg a 38. szélességi fok körül folytak. Miután visszahívták Douglas MacArthur tábornokot, aki szükség esetén akár atombombákkal is támadni akarta a kínai utánpótlási bázisokat (1951. IV. 11.), a front állóháborúvá merevedett. 1951. július 10-én megkezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások a Hidegháborúval összefüggő koreai háború miatt Európa a harmadik világháború kitörésétől tartott, s ennek következtében a nyugati országokban fokozódott a fegyverkezés. A brit munkáspárt kormány belebukott abba, hogy a fegyverkezés kedvéért csökkentette a szociális kiadásokat. Főleg az NSZK-ban és Japánban a koreai háború gazdasági fellendülést váltott ki azáltal, hogy növelhették a fogyasztási cikkek exportját az Egyesült Államokba, amelynek termelése a hadiiparra koncentrálódott.

[17]

1983. július 27.

Halda Aliz levelet ír Gimes Miklós ügyében

Halda Aliz levélben kéri Markója Imre igazságügyminisztert, hogy közöljék vele a kivégzett Gimes Miklós sírjának helyét. Közel egyéves huzavona után az illetékes igazságügyi, büntetés-végrehajtási, pártközponti hivatalok azzal utasítják el kérését, hogy nem készültek feljegyzések az eltemetések helyérol. 1984. március 16-án Holló András véglegesen elutasító választ ad Kádár János nevében.

[18]

1986. július 27.

Budapesten koncertezik a Queen együttes

Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezik a Queen együttes.

[19]

2001. július 27.

Meghal Hegedűs B. András közgazdász

Budapesten született 1930. október 4-én. 1953-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanársegéde, 1956-ban a Petőfi Kör egyik titkára volt, emiatt elbocsátották állásából. 1957-től a KSH-ban társadalmi statisztikai vizsgálatokat végzett, 1958-ban letartóztatták, 1959-ben a Mérei-Fekete-per negyedrendű vádlottjaként 2 évi börtönbüntetésre ítélték. 1960-tól munkanélküli, fordító, 1963-1980-ban a Műanyagipari Kutató Intézet, az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet, a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Központ munkatársa volt, ipargazdasággal, vizsgálatokkal, prognosztikával foglalkozott. 1982-1990 között a közgazdaságtudományi egyetem Közép- és Kelet-európai Kutató Központ tudományos főmunkatársa, 1990-1997-ben az ELTE társadalmi és gazdaságtörténeti tanszékén docens. 1985-ben az Oral History Archívum egyik megalakítója volt. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, majd titkára. 1991-92-ben általános alelnök, 1990-91-ben a Kárpótlási Hivatal társadalmi kollégiumának alelnöke. 1990-től az 1956-os Forradalom Története Dokumentációs és Kutatóintézetének ügyvezető igazgatója, 1999-től tanácsadója volt.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2021. ősz különszám: Sorsok, Legendák, Küzdelmek

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra