Múlt-kor.hu

Közvélemény-kutatás Nyereményjáték ÁSZF

A Múlt-kor közvélemény-kutatásához kapcsolódó
NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A játék szervezője és a játék időtartama

1.1 A Múlt-Kor Közvélemény-kutatásához kapcsolódó nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Múlt-kor Kulturális Alapítvány (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/B) (”Szervező”).

1.2 A Játék 2022. május 11. és június 12. közötti napokon a Múlt-kor történelmi magazin közvélemény-kutatásának hiánytalan kitöltői, És hírlevél feliratkozói számára kerül megrendezésre. A Játékban a www.mult-kor.hu/kerdoiv oldalon történő regisztráció után lehet részt venni.

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, a 2.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (”Játékos”) vehet részt a Játék 1.2 pontban meghatározott időtartama alatt.

2.1.1 Ha a Játékos az adott weboldalon hiánytalanul kitölti a kérdőívet és regisztrál a Múlt-kor hírlevelére, részt vesz a Játékban. A Játék során a következő valós adatait megadja: teljes név, e-mail cím, valamint elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

2.2 Egy Játékos – az 1.2 pontban rögzített weboldalon – kizárólag egy db regisztrációra lehet jogosult.

2.3 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.4 A Játékból ki vannak zárva a Szervező és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.5 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A nyeremények, Sorsolás, Nyertesek értesítése, Nyeremény Átadása, Tesztvezetés

3.1 Nyeremények

Azok a Játékosok, akik hiánytalanul kitöltik a kérdőívet és emellett regisztrálnak a Múlt-kor hírlevelére, bekerülnek azon játékosok közé, akik között az alábbi tételek kerülnek kisorsolásra:

3.2 Sorsolás

A Játék időtartam alatt, minden olyan regisztráló Játékosok között – akik hiánytalanul kitöltötték a kérdőívet és feliratkoztak a Múlt-kor hírlevelére – a közvélemény-kutatás lezárultát követő 3 munkanapon belül, a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással alábbi tételek kerülnek kisorsolásra:

A sorsolás helyszíne a Szervező címe (1024 Budapest Buday László u. 5/b) A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek.

3.3 Tartaléknyertes

Szervező a 3.2 pontban írt sorsoláson tételenként összesen 2 db tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes részvétele bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a részvételével összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

3.4 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy Nyereményre lehet jogosult. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

3.5 A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a 3.2 pontban írt sorsolást követő 5 munkanapon belül e-mail útján értesíti (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül visszaigazolni az Értesítést az [email protected] címre küldött e-mailben és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, illetve a Nyeremény kézbesítéshez szükséges adatait nem adja meg, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.

3.6 A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 90 napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

3.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációkor, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

4. Információ a játékról

A Játékról részletes információ az 1.2 pontban írt weboldalon érhető el.

5. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

5.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

5.1.1 Szervező, mint adatkezelő, a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák a jelen Játékszabályzatban írtak szerint;

5.1.2 a megadott személyes adataikat a Szervező a saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

5.1.3 nyertesség esetén a nyertes nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

5.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a szervező Múlt-kor Kulturális Alapítvány mint adatkezelő.

5.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: [email protected]. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

5.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja az 5.1.2. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi e-mail címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): [email protected] e-mail címen.

5.4 Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri. úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

6. Vegyes rendelkezések

6.1 A regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2 Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

6.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a www.mult-kor.hu weboldalon és a Múlt-kor történelmi magazin Facebook oldalán.

Budapest, 2022.05.10.

Múlt-kor Kulturális Alapítvány
Szervező

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra